Śnieżka - rozcieńczalnik olejno - ftalowy

Śnieżka - rozcieńczalnik olejno - ftalowy

Producent: Śnieżka

Kategoria: Rozcieńczalniki

Produkt nr: 24711

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
5,38zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
5,27zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
5,38zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
5,27zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
6,62zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
6,48zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
6,62zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
6,48zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Do wyrobów olejno-ftalowych, ogólnego stosowania. Rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać. Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy. Zawiera: benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa), niskowrząca frakcja naftowa traktowana wodorem, ksylen.
  • Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
  • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie wdychać gazy/dymu/par/ rozpylonej cieczy.
  • Nie wylewać do kanalizacji. W przypadku pożaru stosować piasek, ziemię, proszki gaśnicze, środki pianotwórcze.

Dane techniczne - właściwości

opakowanie [ml]:
500 ml